à

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where à appears

Kolju Marinovo 4: 50 - à znàjš li tì
Repljana 2: 58 - à nò
Mogilica 6: 35 - à ìmə si ud'ɛ̀lnu mɛ̀stu zə hlɛ̀bən
Leštak 3: 107 - à na tovà rešèto ìməše li mu speciàlnə dùmə
Leštak 3: 315 - à takà à takà dà
Leštak 3: 315 - à takà à takà dà
Skrŭt 3: 75 - à na sùruva
Skrŭt 2: 130 - à uf nedèl’ata večertà
Stikŭl 2: 103 - à iskàrvəme hi nə slìfkite gà uzrɛ̀jət hùbəvu um’ɔ̀knət
Sŭrnica 2: 59 - à prèždata bojadìsvaš
Sŭrnica 1: 118 - à təkà
Sŭrnica 1: 145 - à təkà
Sŭrnica 1: 150 - à təkà
Gorna Krušica 1: 127 - à aà takòva nèšto bèše dè [laughter]
Tihomir 3: 7 -

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut