à

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where à appears

Kolju Marinovo 2: 26 - à ama às ìmam
Repljana 4: 11 - à gòre bèše pàvlova pàvlova zakàpina
Repljana 4: 45 - à ahà à tekà
Repljana 4: 45 - à ahà à tekà
Kralevo 1: 1 - à ə əm hàk e sigɛ̀ če slət tvà mi b’è̝še mɤ̀cno
Kruševo 1: 96 - à pèt stutìni spìrət č’ètiri stutìni i dàvət nə nèi si
Šumnatica 2: 21 - i n’àma à
Šumnatica 2: 47 - à znàči ne gì upravl’àvaha germàncite nàšte
Oreše: 16 - à
Oreše: 20 - sedemdes’è i wòsem gudìni [laughter] à təkà
Oreše: 24 - a səm ustànəl à
Stikŭl 4: 49 - à kəkvà səm hùbəvə səm dè ò təmàn də e ìstəna
Sŭrnica 3: 24 - à èto tovà vèče e
Sŭrnica 3: 138 - à təkà
Sŭrnica 3: 163 - à po ìmeto
Tihomir 2: 152 - a paslèdnijɤ
Nasalevci 2: 18 - nìšto à slùšaj ženà ne znàm ne znàm ž
Nasalevci 1: 30 - à vamìlijata
Nasalevci 2: 35 - da ne sɤ̀m ženà ta sɤz bojù à
Nasalevci 2: 38 - à ednì mùžje mustàci si bri onòdu
Nasalevci 1: 76 - à štòto
Nasalevci 2: 83 - à decà vìe ni obṛkàste ne znàm
Nasalevci 2: 115 - à ta natùramo takà po ednò takòva ot testòto
Nasalevci 1: 203 - à na mašìnku na rùku

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut