à

Meaning: 
and
Lexeme: 

Lines where à appears

Kolju Marinovo 5: 21 - à nè li gu zabel’àzə tuvà e rezervuàra è tùka du nàs
Kolju Marinovo 5: 49 - à tàm i pò blìzu tàm s’ə nòsim ìmə č’u̥šmɤ̀ əmə
Kralevo 1: 77 - à nə nɨ̀vətə p’ɛ̀jət svɨ̀r’ət hòrətə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut