če

Verb form: 
fut
Lexeme: 

Lines where če appears

Stakevci 3: 8 - oratète kako tùj štò si oràtimo nè mì če tekà
Stakevci 3: 12 - rùmene ùmeš li da govòriš a òn rekɤ̀l če da oràtim
Stakevci 3: 15 - če da o prodḷžìm ako li nè ama če pìšem jà
Stakevci 3: 15 - če da o prodḷžìm ako li nè ama če pìšem jà
Stakevci 3: 18 - a òn rekɤ̀l če ti dadèm belèžnikət kat tì kakò odgɤ̀tneš
Stakevci 3: 22 - če mi kàžeš kakvò e tòj kotel’àč’ i gruvel’àč’ onà ženàta
Stakevci 1: 32 - stoì tòo rèjs štòto če da putùe za ràzgrad
Stakevci 3: 39 - jà če bègam
Stakevci 3: 46 - i če mi pìše òn na mène dvè
Stakevci 1: 47 - onà mi pìše kudè kakvò če vìdim če mìnem
Stakevci 1: 47 - onà mi pìše kudè kakvò če vìdim če mìnem
Stakevci 3: 52 - nè be òn jà če mu donesèm stòl ot tàm
Stakevci 1: 53 - rèko sɤ̀k kudè sprè rèjsɤt če da
Stakevci 3: 54 - sèdi od vɤ̀nka če mu donesèm stòl
Stakevci 1: 54 - če da sprè nèki pùt
Stakevci 4: 63 - košùl’a če slòiš oddòle
Stakevci 1: 90 - no sàmo ednò če če si izvàdiš drùg bilèt
Stakevci 1: 90 - no sàmo ednò če če si izvàdiš drùg bilèt
Stakevci 4: 92 - i odgòre kvò če slòiš
Stakevci 4: 116 - i tùka odgòre kvò če navìje na nogàta
Stakevci 4: 118 - na nogùtu če navìje ə
Repljana 1: 13 - da rovèm če me ostài pa če me s ròdzi namùška
Repljana 3: 14 - uvedèmo pa àjde če tɤčèmo a no napredèmo pàk stàrete ženè napredù
Repljana 3: 19 - à če nòsimo na val’àvicu u tṛgòvište ìmaše tùj ni sɤsèdno selò
Repljana 3: 28 - deràmče belò deràmče detè če ponesè pa da si zavìe detè
Repljana 3: 51 - svè od vḷ̀na vrèče àjde če tɤčèmo vrèče da zakàramo žìto
Repljana 3: 58 - vrèče če tɤčèmo vrèče ta
Repljana 1: 67 - če mìnemo vodùtu če valèlo dɤ̀š pa vodàta golemà
Repljana 1: 91 - pa jùtre če si ìdeš ò bàbo no mèn mi kazàli
Repljana 1: 92 - da se vṛ̀nem ə ò àjde àjde jùtre če si ìdeš
Vŭrbovo 1: 1 - dèca ìmaše prìkaska i n’ù če vi g’u kàžem
Vŭrbovo 2: 7 - sèdni sèn’k’u čà tàm tùj če se tèp ti stàne lòše
Vŭrbovo 2: 12 - no tì si sèdɤl če ti stàne lòšo na glàvu
Vŭrbovo 3: 15 - kvò če pràju vṛtèli praìli kutàli se ne mòže
Vŭrbovo 2: 17 - če izdržì mòjta glàva
Vŭrbovo 3: 17 - kvò če napràju ugotvìli kako sɤ̀k štò vrèvimo
Vŭrbovo 3: 18 - ugotvìli jèden’e pìen’e i turcìtȉ če dòjdu na zgòvor
Vŭrbovo 2: 19 - če ti stàne lòšo
Vŭrbovo 2: 25 - e pa kòj če go napràj tòj
Vŭrbovo 3: 30 - kn’ige e napisàl ne znàm kvò kadà če dòjdeš
Vŭrbovo 2: 30 - sled màlko če jà
Vŭrbovo 3: 32 - kvò če mi četìš
Vŭrbovo 1: 45 - jà če da dòjdem ama da vṛ̀žem kon’àtoga da pasè
Vŭrbovo 1: 46 - i če da dòjdem po tèbe dòm si da pri sestrùtu̥
Vŭrbovo 2: 48 - a decà če strìžu e štò
Vŭrbovo 1: 59 - otidè da si vṛ̀že kon’àtoga u gròbištata i če da dòjde
Eremija 4: 8 - i a grabnà a za nogàta ne možè če a z izedèše
Eremija 4: 13 - ne možè da a stròši a če ja izedèše
Eremija 4: 18 - tùka prez vratàta i če si se issère ìli tùka
Eremija 5: 18 - pa ka nèma če go ròdi kadè če go dène
Eremija 5: 18 - pa ka nèma če go ròdi kadè če go dène
Eremija 2: 21 - a pa drùga godìna kakò če è nìkoj ne znàe
Eremija 2: 23 - nìkoj ne znàe nìkoj ne znàe kakò če è
Eremija 3: 24 - à če stìgneš kolàta nèma štò
Eremija 2: 24 - kakò če è
Eremija 2: 25 - vìka kakò bilò lètoto tòplo takà če i bilà zìmata stùt
Eremija 2: 28 - e pa nògo bèše goreštinà mnògo bèše goreštinà i takà če bilò
Eremija 5: 28 - če kàžeš na mojàta ženà bolestà i i i na mène
Eremija 2: 30 - sìčko če izmṛ̀znat i dṛvèta si onì i dòsta issahnàa
Eremija 1: 32 - è de onì če ti kàžat
Eremija 3: 37 - červèn pipèr màlku tàm č ìdeš i če tòpiš če rùčaš
Eremija 3: 37 - červèn pipèr màlku tàm č ìdeš i če tòpiš če rùčaš
Eremija 4: 37 - kədè če go fàneš onò nòšno vrème
Eremija 3: 38 - če edèš vòda jà ìma jà nèma takà bèše
Eremija 3: 40 - à jà bèš bèš do mène če dòjde rèt
Eremija 4: 41 - kòj če mu i da tùriš kapàn ne gò znàeš
Eremija 4: 42 - kadè da o če mìne sèkade mìne
Eremija 4: 44 - a kòj če go jà dodèka de stàna òn
Eremija 2: 48 - do pràgo òda li si jà trevàta če dòjde do tùka
Eremija 5: 62 - tè zastanàa mnògo godìni pa cèku vìka òx kogà če umrèš
Eremija 5: 63 - kogà če um vìkam napràjte tè dàjte mi otròvə
Eremija 5: 74 - jà vìkam čovèče ìsprati mi pìsmo znàm da čèta če go pròčeta
Eremija 3: 74 - kakvò sa tvṛ̀t netvṛ̀t če se rùčka [laughter]
Eremija 5: 75 - pa pràti abàr jà če se prìgotva da si samà dòjda
Eremija 5: 76 - ako mòga jà če si ìskopam pri tèbe gròba ama ne mòga da
Eremija 5: 77 - sà sam stàra vèče a mlàda kogà bèh če si iskòpa
Eremija 5: 78 - če si iskòpaš ama togàva čovèk mu se
Eremija 6: 78 - onà mi vìka e vɤ̀lkət če vìe i nè
Eremija 6: 79 - ama tì tì da vìime kakò če vìeš
Eremija 1: 84 - i fednɤ̀ga če se vɤ̀rna
Eremija 1: 98 - če tṛpìš takà bèše
Eremija 1: 109 - dvàes i pèti dvàes i pèti è i segà če stàne
Eremija 5: 112 - ne smèja òn vìka če go pùsneš sàmo po nàši̥te karùci
Dolno Ujno: 37 - za nèšto če te popìtat
Dolno Ujno: 62 - è kədèl'a è tè tùka če se vṛ̀že vḷ̀nata i tè
Dolno Ujno: 63 - tùka če ja mùšnem i tè tekà i si predèm
Dolno Ujno: 252 - i pòslem si se pribìrat kakvò če se prài
Dolno Ujno: 265 - [laughter] če pìtaš li
Dolno Ujno: 289 - nèšto e čoràpi li rìza li kɤ̀rpa li nèšto če ìma
Dolno Ujno: 303 - na godèža li opredèl'at kogà če e svàdbata
Dolno Ujno: 308 - kogà kogà če e svàdbata
Stalevo 2: 56 - jà səm čùl če gu vìkat ošàf
Belica 3: 123 - če izlèat po dvòra da mi napràvat čudesìi
Arčar 2: 29 - jà znàm nàši̥ti kartòfi trùdno če se svàri nalì pò trùdno
Arčar 2: 31 - trùdno če sa opṛ̀ži a tovà da e tòlkova bṛ̀že
Arčar 1: 54 - òn če dòjde čovèka
Gradec 1: 81 - čàsnata poloklìnika i onà če ma preglèdat čɤ jà
Gradec 1: 95 - ma nòsi do i onàa sɤ̀ga če ma preglèdva
Gradec 1: 111 - če ta kàrame u bòlnica rèko nè ami kvò
Vladimirovo 3: 74 - əmhəm a a ot pìle ako pràiš če ja zastròjvəš li čorbàta
Nasalevci 2: 16 - ko ne sɤ̀m oratìla kvò če pìše
Nasalevci 1: 38 - čàšku rakìju ili kavènce ispijù àjde če otìdu
Nasalevci 1: 42 - zapovèajte na svàdbu i onì odgovàraju dobrè če dòjdemo
Nasalevci 1: 84 - arèkše li te onà takà pa jà če te n
Nasalevci 1: 104 - če ga dòi ako nèma zabṛ̀kaju od brašɤ̀nce màlko
Nasalevci 1: 212 - i kɤdè če gi vòdiš ne znàm

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut