že

Verb form: 
fut
Lexeme: 

Lines where že appears

Trŭnčovica 2: 10 - mi ža dòjde strikà mi čìči tòj že me udmenì ud ulòvete
Trŭnčovica 2: 11 - tòj kət vɨ̀dɨ lòšu vrème že dòdi də me pusretè̟ ud nɨ̀və
Trŭnčovica 2: 13 - kəkò že nàj nəprèt bɨ̀ulete ul’àət u lòkvətə ulòvete b’a puštrəkl’àət
Trŭnčovica 2: 27 - i d’àdu mi že urè̟ i kət urè̟š tò kət segà
Trŭnčovica 2: 57 - àz ža is prè̟ vulòvete tàm i bɨ̀ulete i že jadè̟m
Trŭnčovica 2: 62 - že urè̟ sàl s edno ne sɤ̀m čìčɨ se umurɨ̀lə ne sɤ̀m
Trŭnčovica 2: 83 - ə če že kusɤ̀ gul’àmətə sestrà nə mòjtə màjkə
Trŭnčovica 2: 87 - tɨ̀ že kusɨ̀š lè̝ču̥ tòj kusɨ̀ čuv’àkə kusɨ̀ pə nie dvàmə nədzàt
Trŭnčovica 2: 95 - i tɨ̀ čàkəj že dòe də kusɨ̀
Žitnica 1: 7 - i sàm səmɨ̀čkə žə si tvàrə kulàtə i že jə dukàrəm
Markovo: 89 - sàmu f pràzn’ək sàmu fəf nid’èl’e sàmu f nid’èl’e že izl’èzim
Markovo: 164 - màjkə i bəšta i že gə dədɤ̀t li i tìj əku rikɤ̀t
Markovo: 186 - tìj že pəzərùvət tìj ìkət à nàštə svìrkə je ùbəvə
Markovo: 193 - unìjə i t’è mɤl’čɤ̀t tìe že pəzər’ɤ̀t
Gela 2: 8 - ama že žɔ̀neš si nèma kàk trɛ̀bva da pudberèš
Stikŭl 2: 5 - kəkvò že izlɛ̀ze ne znàjə zə mlədèšč’ekəs
Stikŭl 4: 15 - əm tò žə zbərèm že sə zbìrət òtə nəlì tè hi
Stikŭl 4: 25 - že i skɔ̀pu nòčo vìkət pètstòtɤn l’èvə nə dèkər
Stikŭl 4: 27 - jà že gu plàt’ə
Stikŭl 4: 28 - tì že gu plàtəš [laughter]
Stikŭl 1: 37 - etùvə vᶤìkə že dòjde fsò etùv vìkə nà že gu gl’ɔ̀dəme
Stikŭl 1: 37 - etùvə vᶤìkə že dòjde fsò etùv vìkə nà že gu gl’ɔ̀dəme
Stikŭl 1: 83 - že tuvàr’ət tə də ìdət nəh pulènu də gu smen’ɔ̀t səs càrevicə
Stikŭl 1: 89 - ezgà usemdesè i trì že pòemə pu nò̝və gudᶤìnə
Stikŭl 3: 93 - aku sa nè zaklàlɤ tàm kurbànček i òfcɤ že z’ɔ̀me
Stikŭl 3: 94 - i kràvɤ ža z’ɔ̀me čulɛ̀k etàm že pàda nə nàt sel
Stikŭl 3: 100 - jadɔ̀t pijɔ̀t i i i enèj šù že z’ɔ̀m čulɛ̀k aku nèma
Stikŭl 1: 107 - tə vìkə zgà i brəšnò̝nu bəlò pu rəspredɛ̀l’əne dn’èske že gu dədɔ̀t
Stikŭl 1: 108 - nə ədnò s’è̝lu zə fùrna ùtre že gu dədɔ̀t zə drùgu s’è̝lu
Stikŭl 2: 134 - dn’èske jɛ̀ ə že si pàsə tùv ìməm ədnɔ̀ kràvə ədìn dèn’
Malevo/Asg 3: 35 - ə č’e tugà že tùriš’ pərəl’ʌ̀nə č’e ž’ə slòž’iš’ g’yv’èč’ən
Malevo/Asg 2: 41 - jà že prègutv’e dvà tuvàrə i večertɤ̀ še si gi dòkarə
Malevo/Asg 1: 103 - də ne š’ɛ̀vət če ìnəč’e že gi pur’èž’em
Široka Lŭka: 4 - če že ukàpɤ nìj stàvahme rànu hòg’ahme pòčvahme bèz zakùska
Vŭrbina 3: 91 - že ur’è̝me ur’è̝me i pàk i ùtre še ur’è̝š’
Tihomir 1: 138 - napr'èž že se takònvat televìzore segà gl'ɔ̀dame
Iskrica 3: 42 - zə sèl’ənite dè nàj xùbəvutu àgne səs nə gerg’òvden že dòət

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut