ədnò

Meaning: 
one
Gender: 
n
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where ədnò appears

Malevo/Xsk 2: 35 - ədnò vr’è̝me əgà òšte gà b’è̝hme màl’k’i òšte gà stàneš
Malevo/Xsk 1: 276 - f ədnò gɤ̀rte i kugàt stàn’ nə nə kìs’əlu ml’àku
Mogilica 1: 50 - sìčku nə ədnò mɛ̀stu rəš'č'èš'eš' i sə nəvlàč'i
Mogilica 1: 81 - tə nə dvàese ustànəh duvìcə s ədnò dɛ̀te
Mogilica 6: 87 - sə kulì səs sɛ̀k kulelò əmə po səs ədnò mùle
Mogilica 1: 88 - sìčkite mumìč'etə imɛ̀h mumč'è puč'ìnə ədnò e tvà i
Mogilica 1: 91 - p'ɛ̀t unùč'etə ìəm ədnò mumìč'enče č'ètiri mumč'ètə ədnònu zəvɤ̀rš'i
Drabišna 2: 159 - d'àt sič'àl tòj ədnò vr'àme ìməlu ukul kɤ̀štətə təkà pulìci̥
Kruševo 4: 58 - i pə ədnò vr’ème bè dòjdi ž’ɤ̀tvə mòjtə màjkə eš’t səbìrəhme
Kruševo 4: 68 - svər’àvə bòp svər’ènə vəsùl’ ispeč’è ədnò jàgn’e
Kruševo 4: 84 - u nàs də ràbut’òt tə ədnò vr’ème b’èš’e èm lòš’u èm i ùbəvu
Leštak 3: 12 - ili nə ədnò kàktu ìskəš i sə pùštət mùletə dv’è
Leštak 2: 57 - tugàvə gu zbìrət nə ədnò mɛ̀stu isʌ̀hne
Leštak 1: 62 - i kòlku p’ènsijə zìməš tr’àvə dv’è p’ènsii də dəd’èš zə ədnò jɛ̀re
Leštak 2: 76 - n’è e tùkə nəgòre ədnò məhəlʌ̀ imèše tùkə nə rɛ̀kətə
Leštak 3: 246 - nè ud ədnò
Leštak 3: 252 - ž’eglìte ə slàz’ət təkʌ̀ ə tùk ədnò i tùkə drùgu
Oreše: 27 - nə əskèr’ə tugàf bəlgàrijə i tùrcijà sə bìli ədnò
Vŭglarevo 1: 57 - dà nə ədnò zə gu m’è̝tnəš pitnàese hl’àbə
Stikŭl 1: 28 - təkòvə ədnò stàrček nàšijən bè̝še kəm usemdesè devedesè i dvɛ̀ gudᶤìšen
Stikŭl 1: 81 - pu ədnò pu dvè krətò̝h sàdehmə kərtò̝f sàdehme pu mlògu
Stikŭl 1: 108 - nə ədnò s’è̝lu zə fùrna ùtre že gu dədɔ̀t zə drùgu s’è̝lu
Malevo/Asg 1: 96 - ədnò vr’ème təkà gu kàzvəhme
Momčilovci: 10 - i hòd’ə r’edòvnu hòd’ə səs ədnò mùl’ənce mùt’i̥ku im’ɛ̀h
Pavelsko 2: 5 - ədnò vr’ème gu slàgəhme fəf gʌ̀rnetə
Vŭrbina 4: 123 - ud ud ədnò s’èlu nə drùgu sìčku səs kətɰ̀ri
Tihomir 3: 39 - s ədnò dɔ̀rvo takòvo bandrùk i gu klad’èš i z’ɔ̀l vòla

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut