əmɤ

Meaning: 
but
Lexeme: 

Lines where əmɤ appears

Drjanovec 2: 19 - zɤ snɤxɤ̀ d’èt n’àɤ stàni tɤkòs ùbu əmɤ tɤ̀z bùlkə
Drjanovec 2: 28 - əmɤ sigà kɤt n’àɤm màjkɤ ustàivə m’ène dɤ ispràštɤm tàtka

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut