a

Pragmatic: 
ost
Lexeme: 

Lines where a appears

Golica 3: 86 - a tòz bòj p'àsək b'àgame pɑ̀ri
Golica 3: 171 - a tùka də m səm kəìl'na
Golica 3: 175 - n'èmam nìkakvo s'àto amà a tùka də zəvalì pɑ̀k səm kəìl'nə
Kozičino 1: 118 - səšìvəme gu h č’ètiri plàta nìj a tòl’kis plàtove təč’èm
Stalevo 2: 4 - šɨ̀p f krʌ̀stə tù a tekḁ̀

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut