Pragmatic: 
excl
Lexeme: 

Lines where à appears

Golica 3: 65 - à [laughter] pred səvèta da
Rakovski: 31 - à hərèsvət vɨ òrətə zəštùtu ràbutite trùdite se
Srebŭrna 2: 38 - à nìj màjkə dàwə kɑ̀rəme nə sìren’e i nə dumàti
Srebŭrna 2: 102 - à hə am kә̀k am kòlku
Garvan 1: 138 - à nàči dùkətə nòs'ət krɤ̀sniku tugàvə
Markovo: 83 - à ubìvət sa
Markovo: 186 - tìj že pəzərùvət tìj ìkət à nàštə svìrkə je ùbəvə
Eremija 4: 24 - à ne sɤ̀ gi kato zème edìn
Eremija 3: 24 - à če stìgneš kolàta nèma štò
Eremija 2: 40 - à takà
Eremija 1: 44 - à prìkaski
Eremija 6: 54 - à à na stòdžero
Mogilica 1: 10 - à nəvlàč'iš vɔ̀lnənə vəf tò segà ìmə tàm f ùstoo
Dolno Ujno: 208 - à èja tòa nèmaše tìja ràboti [laughter]
Kruševo 4: 33 - à kàk se prài mi mi bànicə š’ə tùriš sìrence
Leštak 1: 33 - də z’ɤ̀meš pètstotin kilà càrevicə kòlku vrème tr’àbvə də rəbòtiš à
Leštak 3: 114 - à žìtoto si minàva odòlu pàda
Stalevo 3: 13 - à ba č’e tòj e ub’ɛ̀len nəpràen m’àhə d’èt
Černovrŭx: 39 - à kònnici dà sə im vìkəli pràvilnu štòt ìskə pò inirgìčni xòrə
Graševo: 41 - à ot cvètino a baštà ti
Pavelsko 2: 9 - č’ʌ̀stu dе č’ʌ̀stu à gu r’èkəh gʌ̀stu [laughter]
Sŭrnica 1: 24 - à nə pàk na pòčìfka
Sŭrnica 1: 26 - à na prijàteli
Sŭrnica 4: 28 - à fùrnata
Sŭrnica 2: 95 - à èlxuvi korì
Sŭrnica 1: 102 - n’èmə si dàm dəšter’ɤ̀tə à mə š’ə mi jə dəd’èš
Trjavna: 31 - à plešànki plešànki
Belica 1: 7 - à da napràite golèmo sèloto tùka
Belica 1: 85 - à komšìjk'a
Belica 2: 147 - à navɤ̀nka ti e fùrna
Gradec 1: 5 -
Petrov Dol 3: 44 - à glànn’i sni də id’èm n’è č’ekɤ̀mə tr’àbə sə iskàrə dukràj
Petrov Dol 2: 53 - à zdravèjte
Petrov Dol 2: 57 - à i àz g’òrgi
Petrov Dol 1: 90 - à vìkəm kakò i tùj dit’è kòj i fɤ̀rlil tùkə bè
Vladimirovo 3: 23 - à i lovìli sme znàš kvì u kvò sa bṛ̀kə̥ ə kačəmàk

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut