àjde

Pragmatic: 
hort
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where àjde appears

Kolju Marinovo 3: 14 - àjde da sfɤ̀ršim səs tovà səs ə tàm səs nìvətə
Kolju Marinovo 4: 29 - i kəto dòjdi vr’ème àjde də ìdət ut kɤ̀rə
Trŭnčovica 2: 85 - əmə ìmə mumčè s mè̟ne àjde vìe se məčète tùka s ànželə
Stakevci 2: 20 - pa rèče no àjde màjko štò se bàviš rèko
Repljana 3: 11 - pa àjde na razbòj pòsle uvedèmo u bṛ̀do
Repljana 3: 14 - uvedèmo pa àjde če tɤčèmo a no napredèmo pàk stàrete ženè napredù
Repljana 2: 15 - nə nә šèsti večertɤ̀ opečèmo jàgn'e edèmo i àjde na sèdmi
Repljana 3: 18 - pa tegà àjde istɤčèmo ga ò iskàle smo klàšn’e
Repljana 1: 20 - xàjde àjde ìdemo si oddòle mi oddòle ìdemo po tòo pùt
Repljana 3: 23 - pa pòsle gi učìnimo i àjde nòse na kròen’e šivàč koj jè
Repljana 1: 25 - mòkro tùj jà si àjde àjde ta do dòm
Repljana 1: 25 - mòkro tùj jà si àjde àjde ta do dòm
Repljana 3: 51 - svè od vḷ̀na vrèče àjde če tɤčèmo vrèče da zakàramo žìto
Repljana 3: 63 - àjde na ofcète
Repljana 3: 64 - ajde àjde da se da olɤ̀kne na ofcète če gim žèga
Repljana 3: 64 - ajde àjde da se da olɤ̀kne na ofcète če gim žèga
Repljana 2: 65 - i pòsle si zakòl'amo jàgn'e pàk pṛ̀vi màj dòjde àjde
Repljana 1: 92 - da se vṛ̀nem ə ò àjde àjde jùtre če si ìdeš
Repljana 1: 92 - da se vṛ̀nem ə ò àjde àjde jùtre če si ìdeš
Repljana 1: 95 - ne sɤ̀m nègde zaletèla àjde pàk utròto pòsle
Repljana 2: 96 - pḷ̀no tùj sәs naròt pa tegàj àjde i na òsmi
Repljana 1: 98 - àjde kudè nèma livàde pokràj glàmete ednì napraìli tṛl’àci
Repljana 2: 99 - mì sèdmi òsmi sèdmi òsmi svèki òka no pa àjde
Repljana 1: 101 - jàganci òvce tàm gi pasù àjde bàba i dèda
Repljana 1: 109 - [laughter] àjde bàba svarìla orlòvi nòkti jà ìdem onà dṛžì jàgn’eto
Repljana 1: 112 - àjde sɤ̀ga da gi popasèmo da i pùštimo màlko jàgancitȉ
Srebŭrna 2: 8 - àjde vɤ̀lna vɤ̀lna zɤ̀məm òr’evi zɤ̀məm i nìštu nè jə plàštət
Garvan 1: 147 - kət jizlèzi lòšə àjde bùlkətə jə pɤ̀d'ət nə u t'àf
Eremija 6: 35 - i pùštime kon'ètu àjdè po n'ìm ta ìma po dvà kòn'a
Eremija 6: 68 - nèma da rabòtat a nìe àjde brè àjde brè ùbre àjde
Eremija 6: 68 - nèma da rabòtat a nìe àjde brè àjde brè ùbre àjde
Eremija 6: 68 - nèma da rabòtat a nìe àjde brè àjde brè ùbre àjde
Eremija 1: 85 - àjde àjde bègaj ednò vrème ednò vrème stòkata samì si ja čùvaxte
Eremija 1: 85 - àjde àjde bègaj ednò vrème ednò vrème stòkata samì si ja čùvaxte
Mogilica 6: 18 - m'ètnət vəf fùrnənə ədìn č'ɛ̀z gòre.dòlu ispeč'è se i àjde
Dolno Ujno: 27 - i tè tekvò pòveče àjde dòbər vi pɤ̀t [laughter]
Dolno Ujno: 133 - e àjde segà
Dolno Ujno: 188 - ne mòga [laughter] da vi kàžem tìa ràboti [laughter] è àjde
Dolno Ujno: 197 - àjde jà vi kazàx
Dolno Ujno: 301 - àjde àjde stìga vi
Dolno Ujno: 301 - àjde àjde stìga vi
Dolno Ujno: 307 - da si opràvl'at àjde stìga vi
Dolno Ujno: 312 - àjde àjde prijàtno pətùvane
Dolno Ujno: 312 - àjde àjde prijàtno pətùvane
Dolno Ujno: 313 - àjde
Dolno Ujno: 314 - àjde
Kovačevo 1: 52 - či dòjde àjde svàdbə nəredìa tò beše a svàdbi dumà
Kovačevo 1: 80 - kəto k’i kàžət àjde
Kovačevo 1: 82 - i àjde
Kovačevo 1: 84 - dàvət dùmə i àjde k’i se nəpìjət svàtuvètu rəkìjə
Leštak 1: 5 - ədìn kilgràm furàš p’èt l’èvə i tò gu àjde tè čɛ̀sni̥ci̥te kàrət
Šumnatica 1: 60 - àjde àjde sàa ženà ud amèrika èj
Šumnatica 1: 60 - àjde àjde sàa ženà ud amèrika èj
Skrŭt 3: 15 - k’e napràime jàdene mrɤ̀sno nèšto i k’e àjde prasèto k’e se zakòli
Skrŭt 2: 42 - svàdbata àjde sa sàbota dòat tapanàreto večertà òro
Skrŭt 1: 183 - [laughter] àjde
Huhla 5: 20 - jà da ìzedə àjde čùkət nàši dicà tuvà n'è
Brŭšljan 4: 44 - nə uč'ìlište du č'etvɤ̀rtu udel'ènie àjde s ufc'ète tàtku ti
Brŭšljan 4: 46 - dvà trì pɤ̀ti àjde zə ufc'ète pə segà n'èmə v'èče təkìvə ra
Brŭšljan 4: 62 - nəvàlicə nəvàlicə kətu ìmə mlògu àjde drùgi pàk
Čokmanovo 1: 30 - ednò gul'ɛ̀mu k'utùč'e še si tùrehme àjde tùrehme də kəkètə hàrkumətə
Gela 3: 22 - e kàžite tò ža kàžem tì pò znàeš àjde
Gela 3: 54 - i àjde pà vəf smòl'an nɤ kàrat tàm da žuvèeme
Stikŭl 1: 71 - àjde ìməmə pu odnɔ̀ pu dvɛ̀ kràvɤcɤ jɛ̀ nèməm nìkəkvə kràva
Petŭrnica: 50 - àjde trɤgnàjme po kɤ̀rɤ ràbutim [cough] dòəme si vèčer
Sŭrnica 4: 85 - àjde edìn kòl pà zəkuvàt tàm àjde isàn
Sŭrnica 4: 85 - àjde edìn kòl pà zəkuvàt tàm àjde isàn
Sŭrnica 2: 178 - àjde i nə duspàt s kònə šə gi zəkàrəš’ tàm
Belica 3: 117 - àjde za segà dovìždane
Belica 2: 132 - tekà i pòsle trèbva da zamèsiš xl'àp àjde da mi kàžeš
Oborište 2: 2 - àjde màlko da prodɤlžìm da də se potsètite də drùgite pàmetnici
Arčar 2: 17 - àjde čào
Arčar 2: 25 - àjde vi donesème bòles è sɤgɤ̀ kupùvaj od n’ì
Arčar 1: 33 - i jà mu sɤ ozɤ̀bi pòsle vìkam àjde dobrè ema
Gradec 1: 29 - ama kàe štò se glèziš ma àjde ama kàe
Gradec 1: 68 - i tè tavà mi e i pòslem pàk àjde
Gradec 1: 69 - màlko na tavà àjde màlko ot onovà àjde màlko
Gradec 1: 69 - màlko na tavà àjde màlko ot onovà àjde màlko
Gradec 1: 123 - da ja bàrem da a podigràam àmà àjde màne a
Vladimirovo 3: 20 - àjde àjde àjde i rìbata òp vlèzne u tuvà i si lòvi
Vladimirovo 3: 20 - àjde àjde àjde i rìbata òp vlèzne u tuvà i si lòvi
Vladimirovo 3: 20 - àjde àjde àjde i rìbata òp vlèzne u tuvà i si lòvi
Gorna Krušica 1: 31 - i vìkame àjde č’e adèm prɤ̀vo bulgùr i pòsle k’e jadème fasùl
Gorna Krušica 1: 149 - aà àjde àjde sìčko ùbavo à àjde
Gorna Krušica 1: 149 - aà àjde àjde sìčko ùbavo à àjde
Gorna Krušica 1: 149 - aà àjde àjde sìčko ùbavo à àjde
Gorna Krušica 1: 151 - prijàtna vi ràbota àjde
Gorna Krušica 1: 164 - na edno drɤfčè takà i kato pàdna i àjde rakàta
Tihomir 3: 40 - i àjde dàvaj oràlo
Tihomir 3: 47 - a takòvo svɔ̀rzvame go i àjde pòsle nòsime go na armànete
Tihomir 3: 54 - i àjde nə nə takòvata slòžuvat mu bulgùr ali arìs
Iskrica 1: 34 - i hàjde àjde čestìtu svàtoe čestìtu svàt tòj rəkòsət sə
Salaš: 6 - glèj seà onì àjde ob’asnète i
Bela 2: 10 - pa snèk àjde kogà e sùxo snèg vijàlica onì pòčvad
Bela 1: 127 - nèma da vòdim nèma da kàram àjde pèpo tùka àjde nasàm
Bela 1: 127 - nèma da vòdim nèma da kàram àjde pèpo tùka àjde nasàm
Bela 1: 144 - sàmo kato ja t àjde pèpke jèla bàbo onà nàkolenči na tovà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut