aha

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where aha appears

Mogilica 6: 40 - aha f klètən go pàzexte xl'àbən
Kralevo 2: 23 - aha kvàs səs n’àkəf
Kralevo 2: 43 - aha.
Stalevo 1: 164 - aha kɤ̀k gi smènjaxa t’àh
Gela 2: 82 - aha tòj z'ɔ̀me če kadè nìkade ne izlìza tugàva gu četè
Stikŭl 4: 57 - aha hùbəvə səm zer usemdesè i dvɛ̀ usemdesè i dvɛ̀
Sveta Petka 1: 60 - aha e tovà sa vɤ̀lneni takà li
Sveta Petka 1: 95 - aha tovà vèče ot tèbe zavìsi

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut