aku

Meaning: 
if
Lexeme: 
Other: 
conj

Lines where aku appears

Trŭnčovica 1: 3 - i dèver aku ìmə utɨ̀vət səz bɤ̀klicə səs vɨ̀nu
Trŭnčovica 1: 41 - a na òbet sl’èt rəkìjətə əku ìmə sestrɨ̀ bùlkətə snəxà
Srebŭrna 2: 28 - aku ìmə dv’è ufc’è čèti̥ri pu dv’è kilà li kòlku sɤ
Srebŭrna 2: 146 - upənùvəš tuj nèštu aku nè e upɤ̀nətu tò šə sə izbir’è
Garvan 1: 152 - ami dobrè aku sə e slùčvəlu kvò sə jə pràjəli tìjə
Babjak 4: 27 - i aku ne mè uslùšəš segà da se izùčiš
Bansko: 93 - aku ìma i mèsu i mèsu tùrime
Mogilica 5: 137 - aku e ajtùvə momèntə f məhəlɔ̀nə ili do kɔ̀štətə
Gela 3: 65 - trì mɛ̀seca ža stuì aku ja udubrì ònija fèrmera mòže da zdì
Gela 2: 72 - ud gòspud'a jə dušlò òtɤ aku e sàmu v balgàrija
Stikŭl 3: 75 - trɛ̀va da kò̝l’et kurbàn’ aku nɤ kò̝l’et kurbàn’ pàda grò̝b
Stikŭl 3: 92 - sìčku izgurèlku̥ izgurèlu̥ šu tàm žə ìmə aku nə sɔ̀ zaklàlɨ
Stikŭl 3: 93 - aku sa nè zaklàlɤ tàm kurbànček i òfcɤ že z’ɔ̀me
Stikŭl 3: 100 - jadɔ̀t pijɔ̀t i i i enèj šù že z’ɔ̀m čulɛ̀k aku nèma
Široka Lŭka: 41 - ža ja pràjat aku nè
Drjanovec 1: 9 - kɤt ìmɤm bɤštà aku nìmɤm màjkɤ š’ɤ ìmɤm bɤštà
Drjanovec 1: 10 - aku nìmɤm bɤštà š’ ìmɤm bràte sè sɤ mɤ zɤštitàvɤli
Drjanovec 1: 52 - i tr’àva tì də sə užèniš štòt àz aku sɤ ožènɤ

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut