amə

Meaning: 
but
Lexeme: 

Lines where amə appears

Kolju Marinovo 5: 56 - kətu kòfə amə bəkɤ̀reno
Kozičino 1: 17 - n’è ž’ènem n’è kupàjəm’e amə i pər’ìt’ȅ pək ut’ìvət ut’ìvət
Srebŭrna 2: 51 - tò nìštu àtli ni sɤ̀ iskɤ̀swə amə gul’àmə gul’àmə əməlògijә̟ e bilò
Srebŭrna 2: 97 - t’è kət mi gu prərəbòt’ət amə i sn’e təkàli u s’èlu
Srebŭrna 2: 149 - kəto upɤ̀nətu i pràu amə kòlku č’èrgi
Srebŭrna 2: 178 - amə nìj kət prəd nàs stàr:tȅ sə žuvèli kət kàzwət
Garvan 1: 25 - blànə sə kàzvə tɤ̀ e tò tɤ̀j kòžə pàk amə
Garvan 1: 210 - amə kò də gi pràjə t'è bùl'kit'ȅ nàšte ni štɤ̀t
Kralevo 1: 55 - amə kò də pràime pàk ìskəm ne mògə də vɤ̀r’ə
Tihomir 1: 148 - amə gà sa šèreni

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut