be

Particle: 
cop
Verb form: 
impf
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where be appears

Leštak 2: 91 - amì i tugàvə bè təgàvə nugàvə be nəgà hùbavu
Brŭšljan 4: 58 - kɤrčì kɤrčì təkà be nəpràvenə nìe mu vìkəme vərtìkòlnicə
Brŭšljan 4: 64 - mòmi mumč'ètə pu č'ètiri dùš'i tò be mlògu mudèrnu
Čokmanovo 2: 14 - ž'ɔ̀nehme gu sìč'ku səs sɔ̀rpuve ələ be jɛ̀ce trùdnu
Gela 1: 11 - gà se iz izrìkaše̥ s ufcète tùvə sìn be čùt
Gela 2: 36 - əmə be zdràf ə naròda càrevìčnu bràšnu ža svarìš zvɛ̀hme gu kačamàk
Gela 3: 72 - z be pò ùbavo dubrì kugàtu zbìrame senò səs tèp i səz bàba [laughter]
Gela 2: 101 - da da jadè tà be ut plòvdif de dòkturka ta tùka spà
Stikŭl 2: 1 - e nəkvò be drùguč’ɛ̀šnutu
Stikŭl 2: 37 - də vìdə əmə nèmə òd be sùš’e
Stikŭl 4: 37 - tà be dàg’ena zə p’èg gudìnɨ ne smè dàvali hìč pərì
Stikŭl 1: 76 - kàžə m zgà ənəkvò be sìn pək drùguš beše nəkvò
Stikŭl 3: 83 - ìma tùka takòva dètu əa tuvà be dètu za za tò̝ka
Stikŭl 2: 88 - tò be imišlìki tə ku tòlkuvə cvetᶤìlu sìčkutu trì dènə zdɛ̀ grədùškə
Stikŭl 1: 128 - kəkvò be sìn drùguš kəkvò e zgà
Petŭrnica: 2 - baštà mi beše vɤ̀zrasen màjka mi be pò mlàda t’à
Sŭrnica 4: 31 - si ni be fùrnətə vìkəhmè mu kl’etɤ̀
Vasiljovo 1: 76 - l’ùškat i s’èki ìde làpva [laughter] abè takàva be mi
Vŭrbina 1: 22 - i bubàjkunu si mi be ufčɛ̀r’ si im’è i i kulìbə si im’èhme
Vŭrbina 2: 56 - i upštinàtə be ejtùkə dè̝su et’ùvə minòvət ənɤ̀ d’è̝su ìmə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut