beh

Particle: 
cop
Verb form: 
impf
Lexeme: 
Person: 
1sg
Linguistic trait: 

Lines where beh appears

Brŭšljan 1: 5 - pàk si beh ufč'àr' sl'et tvàskə kətu se už'ènix stànəx zeml'ed'èlec
Stikŭl 1: 79 - čètərə dicà behmə jɛ̀ beh nàj gulɛ̀mata i ud i truìcata beha bràk’a
Stikŭl 1: 90 - usemdesè i dv’è beh dà gudìni əmə trùd’ənku dò̝jde sine
Stikŭl 1: 105 - vìkə če n beh vìkə i zgà mò̝jə sìn i fəf dèven
Stojkite 1: 2 - tòj beše š’ɛ̀fer àz beh š’ɛ̀ferka kugàtu pòčnahme da sa l’ùbim

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut