d

Particle: 
comp
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where d appears

Bansko: 87 - ta d nè e fnògu č'ìsalu gu tùrime màlku da iš'č'ìsne
Eremija 1: 83 - še dòjda jà d ìda do magazìnčeto tùka nèšto da gl'èdam
Eremija 5: 107 - tàm planinà pa mažò mi narèdi tovà vojnìcite d ìdat
Šumnatica 3: 106 - tr’àvə də zgòtviš zə jàdene d ìiš hl’ab də zèmeš
Šumnatica 3: 107 - d ìi əku n’eməš hl’àp še izpeč’èš
Stikŭl 2: 48 - d èeš gòre da i fàneš
Stikŭl 3: 102 - ta mumč’èncetu beše izgurɛ̀lku gùrelč’ica ne muž’ɛ̀hme d ìdem plàkahme tùka
Malevo/Asg 3: 27 - d ìdeš nə vòdə nə ul’èn’
Pavelsko 4: 59 - kugàtu skləd’èš’ užʌ̀než gu š’e gu kləd’èš’ d ìdeš’ pàg də vərš’ìješ’
Široka Lŭka: 3 - mɛ̀se̥činata izlɛ̀la nìvata e uzrɛ̀la trɛ̀va d ìdite da a žɔ̀nete
Stojkite 1: 7 - vɔ̀r si vìkam tì jɛ̀ d ìda da sa st’ɔ̀gna u nàs
Oborište 2: 62 - i še d ìdem tàm še gostùvame
Gradec 1: 75 - d ìdem gà da ìdem da ròdim detè pò dobrò
Gradec 1: 106 - ne mòžem sìrota d ìdem da i kàžem jà ma sèstro
Gradec 1: 112 - nèštem d ìdem potpìsvaj se potpìsvam se i z dvète rɤ̀ce

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut