dàət

Meaning: 
give
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3pl
Linguistic trait: 

Lines where dàət appears

Srebŭrna 1: 58 - ə sɨ dàvət kɤ̀rpi̥ dàvət ednɤ̀gə dàət
Vŭrbina 3: 45 - i ne dàət mi t’è də hòd’əm ni nəvɤ̀n vìkət s’èdi ejtùkə
Petrov Dol 1: 57 - stò l’èa nə dàət [laughter]

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut