e

Case: 
acc
Gender: 
f
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where e appears

Srebŭrna 1: 56 - kàk šə sə zɤ̀mət še e dədɤ̀t li
Srebŭrna 1: 62 - mm dàa m kɤ̀rpə tàm vèk’e dukòlku̥tu̥ prikàzvət še e napràj
Srebŭrna 2: 63 - də ti e də ti e wlàči sə kàzvə
Srebŭrna 2: 63 - də ti e də ti e wlàči sə kàzvə
Srebŭrna 2: 65 - a tì səs rəkɤ̀tə si e pàriš si e pir’èš
Srebŭrna 2: 65 - a tì səs rəkɤ̀tə si e pàriš si e pir’èš
Srebŭrna 2: 66 - i e č’èpkəš i ut’ùvəš də e izwlàčiš i s’ètne prid’èš pək
Srebŭrna 2: 66 - i e č’èpkəš i ut’ùvəš də e izwlàčiš i s’ètne prid’èš pək
Bansko: 198 - càla zìma ta proletà e izvàdime
Malevo/Xsk 1: 122 - nə jesentɤ̀ ə prɨbɨ̀rəhme seg’è pris sept’èmvri e càrevɨcətə pribɨ̀rəme
Graševo: 93 - nə rekàtə e isperème issàhne ušt'àvim jə i pòsle jə udnesème
Graševo: 117 - sètne e prèdeš nə rudàn'
Pavelsko 3: 5 - kogà e zapìsva
Pavelsko 2: 40 - umʌ̀kneme e wòd’ìme tə ə mʌ̀kneme i jə kləd’èm nə ustròzi
Hvojna 1: 47 - tugàvə sə venč’ɛ̀vəhə pòpə š’e e utkrìje ə pìtə jə
Sveta Petka 1: 109 - nə stredàtə təkà e vdèvaš
Tihomir 1: 54 - ne dàvam da e fɤ̀rnet dà se naᵊìda
Tihomir 1: 66 - aràpka var'ɔ̀t dadèva navèstata pᵚìtko bašɛ̀kᵚi azàm e svàr’ət da idɔ̀t
Tihomir 1: 82 - d'unurdž'ì wòd da paìšt'e mamɔ̀ta mamɔ̀ta e dadɔ̀t
Tihomir 2: 93 - azàm em e m’èleme f rašnìcɤ
Tihomir 2: 186 - č’e etèj nakal’v’èš ka e rɔ̀š nakal’v’èš e rašnɔ̀n i armànat zam’ètet
Tihomir 1: 227 - azàm agà se napɔ̀lni vret'ènono pàk ìmame matavìlkɔ matavìlkɔ e zav'ème
Tihomir 1: 243 - pàk sa rast'ɔ̀ne sletvà ž'ìčkata pàk e navìvaš

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut