enò

Meaning: 
one
Gender: 
n
Lexeme: 
Other: 
adj
Number: 
sg
Linguistic trait: 

Lines where enò appears

Golica 4: 1 - amən kɑ̀zwat hòrətə n'èməlu gòsput' gòsput' enò wr'ɛ̀me pu zem'ɛ̀tə vər'àl
Golica 2: 11 - drùgata i tì mlògo kɛ̀šti enò wr'ɛ̀me
Golica 2: 19 - ud d'è ste hòra sìčkitɛ̏ ud' enò s'èlo li ste
Golica 3: 51 - enò vr'ɛ̀me prɑ̀vehme mol'èbie krɛ̀st'at sa
Rakovski: 1 - enò vr'èm'ə kugàtu zəvɤ̀ršij učɨlɨ̀štetu pedes'ɤ̀t i trìtə
Huhla 2: 13 - mə tò təkà še stàne enò vr'ɛ̀me nàš tàtko kòj iskòlihə
Huhla 2: 52 - òšte ìmə əm ədìn enò mɤ̀šku i ənnɤ̀ ž'ènə nìe sne nàburi
Huhla 2: 52 - òšte ìmə əm ədìn enò mɤ̀šku i ənnɤ̀ ž'ènə nìe sne nàburi
Huhla 2: 104 - dvè pasmà na enò vretèno
Sŭrnica 2: 61 - nə enò nə enòtu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut