fəf

Meaning: 
in
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where fəf appears

Babjak 1: 19 - i pòsle gu ə ə slàgə fəf təvà pòsl'e gu tùr’a
Bangejci 2: 7 - dà ud drùgi silà ìdea fəf nàše̥tu s'èlu
Bangejci 2: 42 - i tɤ̀j gu pràvim nə grànici pòsli gu putup'àəmi fəf vudɤ̀
Čokmanovo 2: 5 - t'ɛ̀ izlìzət fəf nuèmvri dekèmvri kugàtu sə nəpujì hùbəvu zem'ɔ̀nə
Gela 1: 39 - i pò màlkunu tugàva gà flɛ̀zat kràvɤnɤ fəf guràta
Gela 3: 61 - učì fəf plòvd'əf ə tòja nə institùt na agrunòmstvu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut