Case: 
acc
Gender: 
m
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where gò appears

Bansko: 279 - ta gò sme presukàle i nègu gu fmɛ̀tame takà na sufàl'kata
Oreše: 6 - tə prekàrəme sì ž’ivòt’ə gò sme prekàrəli hm kòlku gudìni səm vèke
Prestoj: 57 - ə kətu stàni nə kàšə də gu pricid’ɤ̀t ni gò vrɤ̀štət

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut