gù

Case: 
acc
Gender: 
m
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where gù appears

Golica 5: 4 - ə č’e stujà s’edemdes’è d’èn’ə ne gù znàemi
Golica 5: 7 - i nìe ni gù znàeme gi bùlkata i tò dwɑ̀mətə otìdaha
Golica 5: 95 - kəd gù vìd’ət kɑ̀e bɛ̀lgərin ubìvəd gu dòdəə kɑ̀e s kulìt’ȅ
Golica 3: 118 - pək sigɑ̀ tìj pòpə n: gù priznɑ̀wət
Kozičino 2: 5 - kəd gù vɑ̀pcəme či gu nəwìəme nə mutuvìl’čitu̥
Kozičino 2: 11 - vɛ̀təkə i usnòvətə i redìm kitɛ̀ či̥ kət gù nəred’ìm
Kozičino 1: 147 - kətu gù pùst’i hɛ̀tr’e tìj pòčnət də də gu bìət tìə
Markovo: 65 - a às ìč ni gù ubìčah
Markovo: 69 - sàmu sɤ̀butə pridàvaa əmə às ə ìč ni gù ubìčəh [laughter] zəkòn bòžiə
Kruševo 4: 6 - p’èd d’èn’ə p’èd d’èn’ə gù sme prəznùvəli əmə dərž’ɤ̀t
Huhla 5: 33 - dà da blàguvec blàguvec n'è n'è nìe ne gù kàzvəme blàguvec
Stikŭl 1: 94 - i ezgà i du snò̝šə gù sme zìməli četìrise i š’ès

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut