hi

Case: 
acc
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3pl
Linguistic trait: 

Lines where hi appears

Dolno Draglište 3: 17 - dukətu se ispečè lèbu nìe hi dukətu mè̝tneme lèbu
Dolno Draglište 3: 18 - nìe hi izvàdime i jədè̝me lèbu se pečè pòsle
Mogilica 6: 75 - nə nɛ̀kuj bəìr də hi də iskàrət kulànə vòlskə mùleštə li
Drabišna 1: 93 - kvò stàvə nà zə hi hràniš də i hràniš zəhràniš
Drabišna 1: 95 - pà zə hi hràniš' pàk s'ètn'e zə hi rəzred'ìš' nə drùgi rešta
Drabišna 1: 95 - pà zə hi hràniš' pàk s'ètn'e zə hi rəzred'ìš' nə drùgi rešta
Drabišna 1: 98 - trì sɤ̀nə spɤ̀t spɤ̀t s'ètnekə v'èk'e gà hi hràniš tvà kəm zəv'àjkə
Čokmanovo 1: 16 - pərì si ìməme i stàrite hi zərìtəhə àh dà hi rìtnat
Čokmanovo 1: 16 - pərì si ìməme i stàrite hi zərìtəhə àh dà hi rìtnat
Čokmanovo 1: 38 - venč'ɛ̀vəhə hi drùguš f č'ɔ̀rkvətə id'ɛ̀hə i putpìsvəhà i
Stikŭl 4: 15 - əm tò žə zbərèm že sə zbìrət òtə nəlì tè hi
Stikŭl 2: 23 - kədè hòd’ehə nòče kədè hi nòsehə à
Stikŭl 2: 25 - tugàvə hòd’ehə tə hi berɛ̀hə gɔ̀bɤte i hi suš’ɛ̀hə
Stikŭl 2: 25 - tugàvə hòd’ehə tə hi berɛ̀hə gɔ̀bɤte i hi suš’ɛ̀hə
Stikŭl 4: 38 - i hi uprustɛ̀ə kàktu si beše nərɛ̀dbətə
Stikŭl 2: 42 - nè nìštu i tugàvə hi sušɛ̀ha ta bilè i gò̝tvihə ut tɛ̀h
Stikŭl 2: 43 - mèsət sy m’ɔ̀su i zətvàr’əhə fəv burkàne hi zətvàr’əhə
Stikŭl 2: 44 - gà isɔ̀hnehə hi zətvàr’əhə vəv burkàne i pučtì iznòs
Stikŭl 2: 45 - pučtì iznòs hi kàrəhə pučtì iznòs
Stikŭl 2: 63 - ɛhɛ̀ əmə pìl’ci hi nəpətìsəhə sìn učukòvət jə drèbənkite pìl ci sənəkìt’ət
Stikŭl 2: 64 - tə hi jədɔ̀t tìj pil’cète krùški lənì behə rudᶤìli tə i
Stikŭl 2: 67 - i dòle jə jədè tugàvə [laughter] tugàf hi jədɛ̀ə
Stikŭl 2: 68 - tùkə imɛ̀ dvɛ̀ krùški tə hi duɛ̀duhə lənì
Stikŭl 2: 71 - səs zəhərč’ìcə i vudìcə i žə hi zàtvur’ə
Stikŭl 2: 77 - nè nè ə pučtì m burkànə hi tùr’əm tugà budnɔ̀š sə trɛ̀və
Stikŭl 2: 79 - i tugàə də stò stò stòriš siròpčekən i də hi tùrəš tugàvə
Stikŭl 2: 100 - ìšte də hi də hi iskàrəm pɔ̀škine tugàə i ut tɛ̀h stànvəlu tə
Stikŭl 2: 100 - ìšte də hi də hi iskàrəm pɔ̀škine tugàə i ut tɛ̀h stànvəlu tə
Stikŭl 2: 103 - à iskàrvəme hi nə slìfkite gà uzrɛ̀jət hùbəvu um’ɔ̀knət
Stikŭl 2: 127 - budnɔ̀š hi zberɔ̀t ə gi pəsɔ̀t nə sərɔ̀
Stikŭl 2: 129 - tə hi pəsè c’àl se čilèk səz ženìte hi kàra
Stikŭl 2: 129 - tə hi pəsè c’àl se čilèk səz ženìte hi kàra
Stikŭl 2: 133 - tə hmə hi pəsè pə drùguš sì hi pəsɛ̀hme f serɔ̀
Stikŭl 2: 133 - tə hmə hi pəsè pə drùguš sì hi pəsɛ̀hme f serɔ̀
Vŭrbina 3: 14 - i zàruvì gu i hi i mìni gu wòprəš’i i nòlku ti e
Vŭrbina 3: 65 - užɛ̀ci gu sèeme l’ɛ̀hi l’ɛ̀hine v grədɨ̀nənə hi nəsèeme
Vŭrbina 4: 72 - ufcìte ìəme ednɤ̀ dèjnos zəpludɛ̀əhne hi pòdziməšnu vrème i sletvà
Tihomir 2: 71 - i hi ber’ème na ə na amᵊìjeme gɤ nadrabìme gɤ

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut