hòrətə

Meaning: 
people
Deictic: 
med
Lexeme: 
Definiteness: 
def
Number: 
pl

Lines where hòrətə appears

Mogilica 5: 3 - znàči hòrətə sə glàdni
Mogilica 4: 29 - də nə pràət lòš’u də də uvəž’ɛ̀vət hòrətə
Mogilica 6: 55 - tè počtì si imɛ̀hə vòluve hòrətə
Mogilica 6: 81 - pa pu ednà kulà imɛ̀hə hòrətə
Gela 1: 34 - vəš kàk sə izrudᶤìhə hòrətə če e tùvə gl'ɔ̀dəm
Hvojna 2: 16 - č’ɛ̀kət hòrətə berik’èta kləsʌ̀ də sə jəvì
Vŭrbina 4: 32 - i dàže gu jədɛ̀’hə i hòrətə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut