ìč

Meaning: 
at.all
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where ìč appears

Eremija 5: 25 - dòftor mène ne mè bèše gledàl ìč edìn pət dojdè
Eremija 1: 136 - i dòš nemà i češmìte vòda nemàa dòš nemà ìč
Eremija 1: 137 - ìč ìč ìč ič ič ič nèmaše
Eremija 1: 137 - ìč ìč ìč ič ič ič nèmaše
Eremija 1: 137 - ìč ìč ìč ič ič ič nèmaše
Eremija 1: 137 - ìč ìč ìč ič ič ič nèmaše
Eremija 1: 137 - ìč ìč ìč ič ič ič nèmaše
Eremija 1: 137 - ìč ìč ìč ič ič ič nèmaše
Eremija 1: 148 - ìč nèma ni za svinčè nì za za nìkakva stòka nèma
Huhla 4: 23 - i gròzd'e imə i bustàn' ìməme èm ìč nè e l'ètnəlu
Gela 1: 43 - ìč ne gìm nəgàdat

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut