ìdə

Meaning: 
go
Aspect: 
P
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Lexical variation: 
отида
Person: 
1sg
Linguistic trait: 

Lines where ìdə appears

Golica 5: 76 - às š ìdə də vi dunsɛ̀ mɑ̀lku l’àp əmə vujnìst’ȅ
Golica 3: 163 - am n'èka zəkòl'at idìn kurbɑ̀n' ɑ̀s n'èma də ìdə
Trŭnčovica 2: 50 - še puurè̟te màlku i àz žə dòdə že ìdə də vɨ̀də tàm
Žitnica 1: 5 - u sòfijə às vɨ̀kəm səmɨ̀čkə səs ə vulòvet’e še ìdə də uprè̟gnə
Žitnica 1: 9 - i pàk šə ìdə i skàrvəjmi pu ə četirìjse kilà càrvicə
Babjak 4: 21 - ut təvà pudelènie də me pràta: də ùčə də ìdə də ùčə
Drabišna 2: 99 - ìkə č'àkəj me jàz z ìdə də z'èmə ìkə kòn'ə ìkə
Huhla 3: 23 - kəd'è še vərìte i jà tàm ko š ìdə də prudàvəne
Huhla 2: 36 - pò hùbəvu mi jà mi jà sià zəštò hòd'əm tàm še ìdə
Huhla 2: 37 - də nìžem t'ut'ùn' tàm əku n'àma tàm š ìdə tàm
Huhla 2: 38 - əku n'àmə tàm š ìdə də də sə mrɤ̀kne
Huhla 2: 41 - də ku ìmə hòrə də də prikàzvəm gà n'àmə hòrə še ìdə
Huhla 6: 52 - gà sə dàvəli nə učène š ìdə tàm
Huhla 6: 54 - dànkət tàm na əf sòfijə àz də mògə də ìdə tàm
Huhla 1: 56 - əm zəštò zəštò š' ìdə də m'àtəm təkɤ̀vi tòrve t'àə utròvi
Huhla 1: 75 - də ìdə nə kɤ̀rə də z'èmə də kòpə bustàn'ə pul'èkə pul'èkə
Malevo/Asg 2: 36 - ìdə dòkərə gàt gi ìzrəbote tuàə pàk
Vŭrbina 3: 59 - pìškəm dukəd’ènu mògə də sə òmur’ə ìdə sə nàjəm
Iskrica 3: 16 - àz zəvɤ̀rših sèdmi klàs n’àmə kədè də ìdə kvò də pràa
Iskrica 3: 17 - kòj žə mə isdɤ̀ržə də ìdə də ùčə n’àštu i
Iskrica 3: 30 - i də də ìdə i às də izl’èjə tàm də glèdəm mumìti [laughter]

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut