ìdiš

Meaning: 
go
Aspect: 
P
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
2sg

Lines where ìdiš appears

Golica 2: 37 - tìj v'èke d'èto ìdiš bògə zabrɑ̀w'ət
Trŭnčovica 2: 49 - dvè urəlà ili dvà plùgə i ži ìdiš s ànželə
Srebŭrna 2: 50 - i pumiždù pu inɤ̀ vlɤ̀zgəncə slàgəmi tɤ̀j i tì kət ìdiš
Kovačevo 1: 42 - tì k’i ìdiš tàm əmə cedìlčinkàtə nə ràmutu
Kovačevo 1: 43 - i k’i ìdiš k’i b’àgəš ut ut kɤ̀štətə mi
Leštak 1: 8 - kad’è pò naprèt fəv vɤrbìnə zootehnìkə dukuà də ìdiš
Šumnatica 4: 6 - kəd’e še ìdiš n’èmə kəd’è də ìdiš
Šumnatica 4: 6 - kəd’e še ìdiš n’èmə kəd’è də ìdiš
Stikŭl 1: 43 - ə pək ezgà e sᶤìčku mlədèšček čə̥ kəkvò də ìdiš də də təkòvə
Graševo: 88 - izmìež vɤlnàtə ìdiš uvlàčiš jə upredèš jə vàpcəš jə
Stančov Han 1: 103 - čiìs ə nә mumìčitu si nәpràiš trɤ̀gniš š ìdiš nә svàdbәtә

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut