ìməlu

Verb form: 
L.part.
Lexeme: 
Other: 
exist

Lines where ìməlu appears

Malevo/Xsk 1: 6 - i slət tvà ìməlu i bɤ̀lgare i tùrcɨ
Drabišna 2: 159 - d'àt sič'àl tòj ədnò vr'àme ìməlu ukul kɤ̀štətə təkà pulìci̥
Kralevo 3: 12 - əmi tàm ìməlu gòre si n’àkəde kəde tvà d’et kàzvəme nìe
Kralevo 3: 24 - ə nə tùrcku vr’ème kogàt ìməlu n’àkəf sɨ kràl’u vəjvòdə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut