ìmam

Meaning: 
have
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
1sg

Lines where ìmam appears

Golica 3: 12 - fùrka ìmam, i pred'ɛ̀w i pred'ɛ̀ i tečɛ̀
Repljana 1: 44 - ìmam i dvàma bràk’a no r’èče da vi ubìe
Eremija 5: 88 - nè nògu əm ìmam pèt šès ìl'adi ìma da me zakòpaa
Gela 3: 58 - adnò ìmam otslùžilu drùgu zgà e vujnìk dòkturče
Gela 3: 59 - ednà ìmam ɨ fɤf ànglija zgà adnà vnùčka mi utìde f ànglija
Gorno Vŭršilo 2: 8 - kvò ìmam s skòpam ja nàsada pipèra a polìvam gu
Gorno Vŭršilo 2: 20 - ìmam dèca dvɛ̀ momìče i momčè ìmam
Gorno Vŭršilo 2: 20 - ìmam dèca dvɛ̀ momìče i momčè ìmam
Belica 3: 2 - če si ìmam ràbota
Belica 3: 84 - na okolo gèrg'ovden čàk do nàprolet do gèrg'ovden šte si ìmam
Belica 3: 122 - jà š si òtida če ìmam svìne pa kṛ̀ta
Belica 3: 133 - ìmam ìmam
Belica 3: 133 - ìmam ìmam
Oborište 1: 97 - pɤk às tùk otkàk sɤm došlà ne sɤ̀m ìmam ednɤ̀ ofcɤ̀
Gradec 1: 14 - i mòjite decà kazvàli če ìmam ùdar
Gradec 1: 119 - slùšaj ma dàko ìmam kàmɤn'e dàko jà revèm za aršìn'e
Gradec 1: 121 - dàko sa pùkne žḷ̀čkata jà ìmam pòlza od onìja kàmɤn'e [laughter]
Gradec 1: 124 - sè ìmam jà sìčka pàstrim onovà àj kɤdè mi e snimàl
Petrov Dol 1: 45 - kàzvə ìmam inà pərà š’ə mu dàm enà parà pɤk drùk pɤ̀t’
Gorna Krušica 2: 24 - ìmahme volòve ìmahme kobìlə pa dzàran ìmam cadìlka

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut