id’èm

Meaning: 
eat
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
1pl
Linguistic trait: 

Lines where id’èm appears

Trjavna: 113 - kət ìskəmi də gu id’èm prisnusòlnu ni gù usul’àvəmi
Petrov Dol 3: 44 - à glànn’i sni də id’èm n’è č’ekɤ̀mə tr’àbə sə iskàrə dukràj
Petrov Dol 3: 46 - kət iskàrəm’i s’àdəm’i tugàskə də id’èm a pək n’àkuj s’i wỳkəm’i
Petrov Dol 1: 50 - pòčnuvəmi də id’èm àd’i sigà zə d’ət’ètu zə zdràv’i i t’à vìka
Petrov Dol 2: 99 - tɤ̀j rɤ̀s’əwmi i id’èm pièm i vìkət v’èsela ràbuta

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut