imɛ̀

Verb form: 
impf
Lexeme: 
Other: 
exist

Lines where imɛ̀ appears

Gela 2: 33 - ut pšenìcana ta imɛ̀ ta gu pràvea zvɛ̀ha go trahàl'nica
Gela 1: 37 - pək nə tɛ̀hnine gudᶤìnɤ hòdejà z dubᶤìtak sigà imɛ̀ i dəcàtɤ
Stikŭl 2: 30 - imɛ̀ imɛ̀ i gulɛ̀mki imɛ̀ i pò màšečki
Stikŭl 2: 30 - imɛ̀ imɛ̀ i gulɛ̀mki imɛ̀ i pò màšečki
Stikŭl 2: 30 - imɛ̀ imɛ̀ i gulɛ̀mki imɛ̀ i pò màšečki
Stikŭl 2: 68 - tùkə imɛ̀ dvɛ̀ krùški tə hi duɛ̀duhə lənì
Stikŭl 3: 91 - ut nàštə imɛ̀še imɛ̀ edìn čuvɛ̀k ud nàšɤte ta utìd tə gu vìd’e
Sŭrnica 1: 184 - imɛ̀ saà dàr udn’èse də vìjš’ kəf ùbəf dàr udnèse nə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut