jè

Clitic: 
clt
Particle: 
cop
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where jè appears

Kozičino 1: 155 - səz dɛ̀l’g’i rəkàvi abɛ̀ n’i jè kət pɑ̀ltu s’ètn’e izl’ɛ̀z’e mòdətə paltà
Repljana 3: 23 - pa pòsle gi učìnimo i àjde nòse na kròen’e šivàč koj jè
Garvan 1: 114 - ni jè jèdentȕ tàm nər'ed'ènu kòjtu i təkòzvə
Babjak 1: 31 - də nə jè kuràf də se jədè tə təkà
Kovačevo 1: 1 - lòšu jè kàk k’i kàžiš či e xàrno pa tò e lòšu
Sŭrnica 4: 75 - štòtu n’e jè kətu seà də ìmə tòk də ìmə svetìlu
Drjanovec 2: 9 - rèkuw bàče dàj tùj dɤ gu užènim bà žinà mu kɤt jè tùkɤ

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut