je

Clitic: 
clt
Particle: 
cop
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where je appears

: 1 - znàjš kəkvò je ìməše inì cìgən’i im vìkəmi lìnguri
Kolju Marinovo 6: 1 - znàjš kəkvò je ìməše inì cìgən’i im vìkəmi lìnguri
Kolju Marinovo 2: 8 - tò je təkà izvìto
Kolju Marinovo 3: 22 - ši zèmiš tò je tòl’kəu visòku dlɤ̀gu i təkà nəprìmer
Kolju Marinovo 1: 24 - nəli gu znàiš kvò je
Kolju Marinovo 3: 25 - dud’ètu zèmim karàre kòlku tr’àvə də je nə jedìn snòp
Kolju Marinovo 2: 77 - za kvò raspìtvat t’è sigà šə gu vìd’ət kvò je mà
Stakevci 1: 2 - sɤ̀k je gràt selò zàvet
Stakevci 1: 4 - o tò je mlògo hùbav gràt
Stakevci 2: 23 - òx rèče àla ti si nè.znaš li kvò je
Stakevci 1: 44 - u bilètɤ da vìdi kɤ̀v je
Vŭrbovo 2: 49 - bòže no mòjə sìn je napràeno mu detìnstvo
Srebŭrna 2: 138 - nə tòs stàn tòs stàn tɤ̀j si je te tòlkus tɤ̀j jə šəròk
Markovo: 186 - tìj že pəzərùvət tìj ìkət à nàštə svìrkə je ùbəvə
Malevo/Xsk 1: 155 - pək n’è̝mu je ràbutətə mnògu tòj ìskə gɤ̀rl’ene s t’eslɤ̀tə
Malevo/Xsk 1: 246 - əmi sl’ət tvà gà priberɤ̀d žɨtòt tò je v’è̝ke sùhu̥
Eremija 5: 113 - tòo kòn je je ùčen ta takà i jà i po sos nìx
Dolno Ujno: 118 - i u nègo krosnò ennòto navìeno je prèžda
Kralevo 2: 89 - jà gl’èdəm sigɛ̀ pək ìkəm tvà kɤ̀k je stòrenu
Kruševo 2: 11 - ni mòž'ehme də rəzber'èm kəkò je wòdeh pri l'èkər'ə
Kruševo 4: 104 - kəkvà bugàtə m’èš’kə je
Leštak 1: 24 - kàk je òti jɛ̀ səm kàrəl dɤ̀ski
Leštak 2: 89 - əmi tò živòt’ət kugà kàktu ìmə nɤ̀j je nè sə
Leštak 3: 294 - əmi dərvò je
Leštak 3: 352 - je nəbùtənu drʌ̀škətə
Šumnatica 3: 4 - klà klìn še sìpešᵊ kòlkut je ednà dv’ɛ̀ ləìčki urìs
Skrŭt 3: 32 - narèt je sìčko kòj kogà nàe
Stalevo 3: 39 - i pò màlko i gà izbʌ̀rkəš ut kràvə də izbʌ̀rkəž drùgu je
Stalevo 3: 40 - ud òfču gà izbʌ̀rkəš drùgu je
Stalevo 1: 120 - nə nə žɨ̀ci i zə zəpàzvəš žìčkətə d’èt je ut kùp’enə pr’èždə
Stalevo 1: 121 - tò je pò mlògu d’è̝t je pr’è̝denu tò je s pò màlku
Stalevo 1: 121 - tò je pò mlògu d’è̝t je pr’è̝denu tò je s pò màlku
Stalevo 1: 121 - tò je pò mlògu d’è̝t je pr’è̝denu tò je s pò màlku
Stalevo 1: 123 - pò dib’èlu̥ pr’è̝dentȕ je pò dib’èlu tòj e pò màlku usnuvànu i
Vŭglarevo 1: 131 - mlògu je hùbəv l’àbə ut càrəvcə
Gela 1: 19 - ama tò e zdràv žᶤìf i zdràf je gàtu sa izvᶤìkva
Stikŭl 3: 97 - ač’ìk enəkvò̝ gò̝lu gò̝lu tarlì lyvàdɨ i cɤ̀rkvicana je tàm
Stikŭl 3: 118 - žə vɨ kàža žə vɨ kàža dè je unuvà nɛ̀štu
Stikŭl 3: 126 - kakvò je strelì pək esvà mahalìcasa nàša è uttùka utsrɛ̀štu
Malevo/Asg 1: 4 - d’ènu̥ s’è mʌ̀kneme kujàtu je pò visòkə i səs kòsə jə kus’ə̟̀t
Malevo/Asg 1: 5 - kujàtu je pò nìskə s rəc’è mʌ̀kni mʌ̀kni mɤ̀kni pràim ə̟
Malevo/Asg 2: 15 - a sìtnutu dɤ̀rvu je zdràvu i tràjnu i ud n’èga rəbòtime sɤ̀duve
Hvojna 1: 8 - tòj je ud nàj hùbəvutu pr’àsnu ml’àku uš’m’èr’
Hvojna 1: 27 - i stàrijə ti kàž’e pròstu də ti je
Stojkite 2: 19 - i pò hùbavč’èk je č’ùkna mu jajč’òca a č’e nàras’em resìl’kana
Sŭrnica 4: 12 - a tùkənà je səs sə č’erv’ènə kàl’ ìməš’e
Sŭrnica 1: 33 - tòj slùž’i tùk nə òrlinu d’èt je jəzuvìrə
Trjavna: 75 - lìna lìza a tùj je
Trjavna: 251 - kuzìt’e əku pìtəš pò prijàtnu ut ut čuv’èka d’èt je kàzənu
Vŭrbina 2: 12 - [laughter] č’e em kàk nɤ̀j nèj je
Vŭrbina 2: 40 - əgà e ž’è̝ncku jinìcə vòl je pàk kugà stàn’e gul’èmu
Vŭrbina 4: 100 - ud nègə grədɛ̀hme kɤ̀štite ud dɤ̀uvutu je pò sìlnu dərvò
Sveta Petka 3: 23 - tàa kɤ̀šta dètu je tùka udzàde vulòvetò a udòl b’àhə vulòvetu
Sveta Petka 1: 127 - a onòva je e onòva e
Drjanovec 2: 48 - jèm zɤ dɤšter’ɤ̀ dɤ je jèm tɤkò bɤ ilìjo ustɤ̀j gu bɤ
Tihomir 1: 187 - tkàno je
Nasalevci 1: 216 - pa dɤ̀lɤg je
Nasalevci 1: 218 - dɤ̀lɤg je
Nasalevci 1: 246 - i bisèrɤt je lɤ̀skav i
Iskrica 1: 3 - i e jàlə m’ène ma je sràm če də pus’ègnə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut