kòj

Meaning: 
who
Gender: 
m
Particle: 
interr
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where kòj appears

Vŭrbovo 1: 56 - kòj te ə dɤ̀šte dovède a màjko mìla màjko
Kruševo 1: 91 - kòj ə gl’èdə kòj jə gl’edə kàko l’ènko pə t’à kàzvə
Kruševo 1: 91 - kòj ə gl’èdə kòj jə gl’edə kàko l’ènko pə t’à kàzvə
Sŭrnica 3: 3 - kòj š’ə upredɛ̀l’ə
Sŭrnica 3: 29 - š’ə vɤ̀r’e də ž’ɤ̀ne tò n’èmə kòj tò tì si

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut