kòjtu

Meaning: 
who
Gender: 
m
Particle: 
rel
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where kòjtu appears

Kolju Marinovo 2: 21 - kòjtu dòjdi uts’à
Mogilica 5: 34 - če tòo kòjtu govòri e čàst ut ut tijə hòra
Huhla 6: 92 - kòjtu ne hər'èsvə s'èdes'e hìč ne tr'àvə də ur'ɛ̀ nə čàsnu
Bangejci 2: 24 - ə kòjtu si ìmə də prid'è šə prid'è kòjtu si ìmə
Bangejci 2: 24 - ə kòjtu si ìmə də prid'è šə prid'è kòjtu si ìmə
Černovrŭx: 18 - à pudàrəci i gi z'èmət i trɤ̀gvət sigà kulònə c'àlə kòjtu ìskə
Graševo: 65 - kòjtu si ìmə pòvečku imòtᵊ se zənimàvəše s imòt
Graševo: 66 - pə kòjtu pò n'èmə imòtᵊ pə kutu svɤ̀rš'eə imòtə
Sveta Petka 2: 61 - i kòjtu kvò si ìskә prài
Drjanovec 2: 30 - kòjtu n’àɤ màjkɤ n’àɤ dɤ ìdi nìjde tɤ̀j mi dužəl’à rèkuw
Petrov Dol 1: 19 - nɤ krɤstupɤ̀t’a kòjtu nəmèri nəm’ɛ̀ri nɤ n’ɛgu kɤsm’èt’ vèči nɤ n’ègu j
Petrov Dol 1: 21 - màjkata sa skrìva i sigà vèči n’àkuj kətu kòjtu minàə iz ùlicta
Petrov Dol 1: 25 - i nə žil’àzoto i na krɤ̀snictȁ kòjtu i nam’ɛ̀rilə vèči̥
Petrov Dol 1: 71 - də i xvɤ̀rl’ә̟t nə krɤstupɤ̀t’ə kòjtu i nəm’ɛ̀ri nə n’ègu kɤsmèt’
Petrov Dol 2: 90 - nə nərid’ìmi t’ìe àgn’ita pr’àsnu s’ìr’en’e kòjtu ìmə uscè
Petrov Dol 3: 119 - kòjtu ìmə
Petrov Dol 3: 121 - kòjtu ìmə barièra

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut