kəd'è

Meaning: 
where
Particle: 
interr
Lexeme: 

Lines where kəd'è appears

Rakovski: 9 - pòčnə də mə rəspɨ̀tvə ut kəd'è sm'ɤ kəkvɨ̀ sm'ə
Garvan 1: 149 - emi tò inò wr'èmi n'èmə təkòs kəd'è š'e e
Drabišna 2: 67 - kəd'è vər'ìš mumč'è às təd'àvə frɤ̀t mə pìtət i tì mə pìtəš
Drabišna 2: 69 - ì̥kə̥ znàeš lə kəd'è zə nàiš ti mòmə nèrud'ènə
Drabišna 2: 72 - pri slənc'ètu tòj zə ti kàže ìkə kəd'e e nèrud'ènətə mòmə
Drabišna 2: 81 - də mi dàvəš' ìkə mòmə nèrud'ènə znàiš' li kəd'è ìmə
Huhla 1: 4 - ut kəd'è kàž'te ut kəd'è še dòjd'e b'èz ràbutə
Huhla 1: 4 - ut kəd'è kàž'te ut kəd'è še dòjd'e b'èz ràbutə
Huhla 4: 8 - ìməne blòk nìvə kəd'è n'àmə ni zə nàštu sèlu
Huhla 3: 23 - kəd'è še vərìte i jà tàm ko š ìdə də prudàvəne
Huhla 4: 34 - nìe kràvə ìməjne əmə kəd'è kuzì duv'àhne punèže dvənàese kuzì
Bangejci 1: 48 - àbe kəd'è də vərɤ̀ i nə dòktur

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut