kəkvòtu

Meaning: 
what
Gender: 
n
Particle: 
rel
Number: 
sg

Lines where kəkvòtu appears

Trŭnčovica 1: 43 - pòsle se pòčuvə trəp’èzətə dər’àvənetu səbɨ̀rə tàm pudàrəci kəkvòtu ìmə
Trŭnčovica 2: 86 - žə kusɨ̀ že səbɨ̀rəte kušɨ̀tətə že vɤ̀ržete kòj kəkvòtu mòe
Srebŭrna 1: 109 - zəvìsi kəkvòtu ìmə dàritu tàm kəkvòtu si e šèla slòženu tɤj
Srebŭrna 1: 109 - zəvìsi kəkvòtu ìmə dàritu tàm kəkvòtu si e šèla slòženu tɤj
Markovo: 91 - s kəkvòtu e v d’èlnikə si rəbòtim
Bangejci 2: 23 - əm či ili še plit'è n'àkujə čuràpi li kəkvòtu šə plit'è
Bangejci 2: 48 - še si plit'èš čuràpi li še s plit'èš kəkvòtu ìskəš
Graševo: 89 - nətɤčèš si kəkvòtu ìskəš
Graševo: 96 - za prèstilki le zə čèrgi le kəkvòtu ti e nužnò təvà
Sŭrnica 1: 69 - edìn nə drùk si sә̥ uvəž’àvəme i si pudnàs’əme kəkvò ìməm
Iskrica 3: 48 - səs percà li s kəkvòtu štè də e i gu slàgət

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut