kəm

Meaning: 
toward
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where kəm appears

Golica 2: 18 - ut nàšto sèlo əj tùk ednà kumšùja otìde nətàk kəm sòhia
Golica 5: 87 - kəm bezerlìk’ də kɑ̀že pɛ̀t’ə vər’àli vər’àli
Drabišna 1: 98 - trì sɤ̀nə spɤ̀t spɤ̀t s'ètnekə v'èk'e gà hi hràniš tvà kəm zəv'àjkə
Skrŭt 1: 45 - če revè i ottàm vərnàl sa kəm ògino pà pà de
Skrŭt 3: 60 - tùka ìmat sèjan tie nagòre kəm tìa kəm latìnkevo tà
Skrŭt 3: 60 - tùka ìmat sèjan tie nagòre kəm tìa kəm latìnkevo tà
Skrŭt 2: 64 - ponedèlniko òat kəm nèa ot k’ ìat rodàta ponedèlniko tàm
Skrŭt 2: 77 - i na sutrintà vik’i òdat kəm momà mom momàta na màjka i
Skrŭt 2: 140 - àjde kəm momàta k’e nòsat blàga rekìa
Bangejci 1: 21 - i pòvičito s'èlutu sə ispràzni sìčkutu utìdi kəm grədɤ̀
Černovrŭx: 20 - i kəm dvà kəm jid'ìn čəsɤ̀ tr'àbvə də sə zəvɤ̀rnət
Černovrŭx: 20 - i kəm dvà kəm jid'ìn čəsɤ̀ tr'àbvə də sə zəvɤ̀rnət
Hvojna 2: 9 - pu p’ètruden tàm kəm àvgus m’èsec v’èč’e sə mʌ̀kni
Hvojna 2: 22 - jèdru i pòsle sə žʌ̀ne žʌ̀ne sə kəm jùli v’èč’e pu sr’edʌ̀tə
Hvojna 2: 27 - kəm stò i dvàisi stò i pedes’ʌ̀ snòpə fàštə
Hvojna 2: 28 - i sl’ʌ̀t kəto v’èč’e je isɤ̀hnəlu hùbəvu tvà stàvə kəm àvgus m’èsec
Prestoj: 19 - i tàm zət ìmə zəstruèni kəm nə stànčef.xàn i xòd’ət tàm

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut