kətu

Meaning: 
as
Lexeme: 

Lines where kətu appears

Kozičino 1: 141 - wudɛ̀ ìmə i kɑ̀rə tùj às mlòk kətu d’v’ɛ̀
Rakovski: 24 - kətu fəstɤ̀čə ə pək nàj mnògu kilugràmɨ berìš
Garvan 1: 156 - kətu təkòzvə j istəkòzvət
Babjak 3: 3 - jà kətu mlədèš kəto ergèni nie nàš'te mòmi
Babjak 3: 5 - kvo pretstavl'àvəše tùkə gerg'òvden gerg'èvden kətu du ùtre
Babjak 1: 25 - lɛ̀buv'ètu ne sà kətu tìjə màlečki unìjə sə gulɛ̀mi
Kruševo 2: 36 - mòmə stànə kətu slɤ̀nce b'èše gìzdavə
Bangejci 2: 53 - səs iglì dib'èli gul'èmi iglì dɤ̀lgi kətu i širòko
Brŭšljan 1: 2 - mi kətu ufč'àr' rəbòtih pəs'àh ufc'ète i iskàrvəhne xùbəvi jàgnetə
Brŭšljan 1: 4 - àpekàtu nə t'èkezes'ètu punəč'àlu əmə i kətu č'àsnik d'e
Brŭšljan 1: 9 - kətu brigədìr pɤ̀rvite gudìni sl'et tvàskə i pretsedàtel' nə t'èkezes'ètu b'èx
Brŭšljan 4: 41 - kəvàl svìrime kətu màl'ki se uč'àhne svìrki [whistle]
Brŭšljan 1: 79 - primətìvni pàk primətìvni sə ne sɤ̀ kətu segà də kàž'em
Černovrŭx: 34 - nəslèdnik busìlciti kətu pr'àkur
Stikŭl 1: 92 - trùdenku dò̝jde pᶤìl’enc’ə təmàn etùkə gəlčɔ̀ zə hlɛ̀bə pùs kətu
Malevo/Asg 1: 56 - i tàm si z nəs’àdəhme kətu pò màl’ki
Sŭrnica 1: 38 - bèše vujènen i tòj kətu vujnìk tùk iskàrə slùžbətə
Sŭrnica 1: 41 - č’ìstu i pròstu kətu bràt’ə
Sŭrnica 1: 85 - i gu ìməš’ kətu svòj blìsək
Sŭrnica 1: 208 - i sə uvəž’àvət kətu bràt i sestrà
Petrov Dol 1: 21 - màjkata sa skrìva i sigà vèči n’àkuj kətu kòjtu minàə iz ùlicta

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut