kadè

Meaning: 
where
Particle: 
interr
Lexeme: 

Lines where kadè appears

Eremija 3: 16 - nìko mu ne dàva ni xlèp ni kadè òdi tè takà
Eremija 5: 18 - pa ka nèma če go ròdi kadè če go dène
Eremija 5: 20 - na kadè
Eremija 4: 42 - kadè da o če mìne sèkade mìne
Eremija 1: 150 - ràčka kadè odì tìzeka be
Skrŭt 1: 202 - è trakàlo pò trakàlo kadè si pɤ̀t pətuvàlo
Skrŭt 1: 204 - po bàbini pətèki kadè sa bàbini pətèki
Skrŭt 1: 205 - trevè e obrasnàlo kadè e trevàta
Skrŭt 1: 206 - vòlo gu u upasè kadè e vòlo pčenìcata
Skrŭt 1: 207 - kadè e pčenìcata ə ə gɤ̀ləpčeto a zobnà
Skrŭt 1: 208 - kadè e gɤ̀ləpčeto na dabìčata
Skrŭt 1: 209 - kadè e dabìčata baltìata a otsečè
Skrŭt 1: 210 - kadè e baltìata f kovàčo kadè e kovàčo
Skrŭt 1: 210 - kadè e baltìata f kovàčo kadè e kovàčo
Skrŭt 1: 211 - f mešìnata kadè e mešìnata mòlci̥te a izdèa
Skrŭt 1: 212 - kadè sa mòlcite kvàčkata izletnà
Skrŭt 1: 213 - kadè e kvàčkata lisìcata a odnesè kadè e lisìcata
Skrŭt 1: 213 - kadè e kvàčkata lisìcata a odnesè kadè e lisìcata
Skrŭt 1: 214 - v dùpkata kadè e dùpkata ràlceto a izorà
Skrŭt 1: 215 - kadè e ràloto ògino go izgorè na pèpel stanà
Gela 2: 82 - aha tòj z'ɔ̀me če kadè nìkade ne izlìza tugàva gu četè
Stikŭl 3: 34 - əmə zgà kadè ž ìdete də spᶤìte
Široka Lŭka: 28 - kadè ti i gìzdava marùda

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut