kartòfi

Meaning: 
potato
Gender: 
m
Lexeme: 
Semantics: 
картоф
Number: 
pl

Lines where kartòfi appears

Kolju Marinovo 6: 44 - b’èl lùk kartòfi takɤ̀vi ràbuti pudarìm im dad’èm
Eremija 2: 38 - dèvet kasètki kartòfi sà sɤ̀štoto mèsto posadìme
Leštak 2: 27 - dèto si ja s’àla tàa godina səs kartòfi slèaštata godìna
Stalevo 2: 61 - à əm fəsul’ i bəlgùr’ urɨ̀s prài kàš’i kartòfi patləž’ɛ̀n’e sɨ̀čku
Arčar 2: 29 - jà znàm nàši̥ti kartòfi trùdno če se svàri nalì pò trùdno
Arčar 2: 38 - kvì sa tìja kartòfi nìja ìmašeme ednì ròzovi trùdno se vàrexa

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut