kilà

Meaning: 
kilo
Gender: 
n
Lexeme: 
Number: 
pl

Lines where kilà appears

Žitnica 1: 9 - i pàk šə ìdə i skàrvəjmi pu ə četirìjse kilà càrvicə
Srebŭrna 2: 28 - aku ìmə dv’è ufc’è čèti̥ri pu dv’è kilà li kòlku sɤ
Srebŭrna 2: 29 - č’ètiri kilà šə mu dəd’è minàvət si sìčki̥t’ȅ ridò pàk puftàr’ə̟t
Srebŭrna 2: 83 - də ti kàžə dvənàjs kilà vɤ̀lnə səm gùdilə
Srebŭrna 2: 84 - nə inɤ̀tə unùkə i nə drùgətə dvənàjs kilà
Leštak 1: 28 - utkàrəme i sə vɤ̀rneme ubàč’e zìməhme pètstòtin kilà càrvicə
Leštak 1: 33 - də z’ɤ̀meš pètstotin kilà càrevicə kòlku vrème tr’àbvə də rəbòtiš à

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut