m

Case: 
dat
Gender: 
m
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where m appears

Golica 3: 120 - m platìš na pòpa zə də dòdi tùkanə
Trŭnčovica 2: 16 - kàzvəme m dèt e svàt belɨ̀zmə du tɤ̀j lègnələ səm
Srebŭrna 1: 62 - mm dàa m kɤ̀rpə tàm vèk’e dukòlku̥tu̥ prikàzvət še e napràj
Drabišna 2: 137 - če d'èt fərlìlə kòkəlètu̥ màjkə m izl'àlə ədnɤ̀ zlàtnə jàbəlkə
Kralevo 3: 41 - tr’àvə də mu si udməstɨ̀me kɤ̀štə̥tə m bɨ̀lə tàm nəkrəj s’è̝lu
Huhla 1: 74 - gòsput' du segà d'èt mi e dàəl tàa tvà səm m bləgudàrnə
Stikŭl 1: 31 - [laughter] ut sò̝fijə svᶤìr’e či vᶤìkə nə star:t’em nə bəštà m nèguvijən bəštà
Stikŭl 2: 132 - e tùkə du čə̥tàlištè̝tu s m dàdəhə mu stàjə
Drjanovec 1: 44 - tòj b’èše s’id’imnàjsi usimnàjsi gudìš’in tàt’i m kàza

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut