mèsi

Meaning: 
knead
Aspect: 
I
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg
Linguistic trait: 

Lines where mèsi appears

Malevo/Xsk 1: 260 - a pòsle kàk se mèsi xl’àbə vèče
Eremija 3: 46 - èe dòma si se mèsi si ìma fùrna domàšna fùrna
Eremija 3: 47 - kàk se mèsi tɤ̀j otnačàlo da ni raskàžeš
Eremija 3: 60 - i togàj segà se sos majà mèsi togà bèše sos kvasèc
Mogilica 6: 3 - kàk mèsexte xl'àp xl'àp kàk se mèsi kàk se pečè
Mogilica 6: 12 - i kàk se mèsi l'àp
Kralevo 2: 1 - a hl’àba kàk se mèsi
Vŭglarevo 1: 1 - kàk se kàk se mèsi znàči tàm go brašnòto go dəržìte

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut