mù

Case: 
dat
Gender: 
m
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where mù appears

Trŭnčovica 2: 20 - ne štɤ̀t tə mòmčetə ne mù ujdɨ̀svət še pòčnem də igràem
Kovačevo 1: 37 - tàtku ne mù ja dàva
Leštak 3: 326 - lèmeš ne mù vìkaxte
Šumnatica 3: 15 - nèšto ne mù li klàvaš sìrene də
Huhla 2: 30 - ku n mù ujdìsə əpərtəm'èntə də si ìde nə kɤ̀štə
Stančov Han 3: 43 - i kətu sm’ètniš tò ni mù ustàvə nìštu əmə òdi tàm

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut