mùletə

Meaning: 
mule
Gender: 
n
Lexeme: 
Number: 
pl

Lines where mùletə appears

Leštak 3: 12 - ili nə ədnò kàktu ìskəš i sə pùštət mùletə dv’è
Leštak 1: 22 - s mùletə
Leštak 2: 25 - če i òfci zìməhə i mùletə zìməhə i vòluve zìməhə i
Huhla 3: 4 - ìməhne vòluve ìməhne mùle mùletə vejàčkə əm kəkò də kàžə
Huhla 3: 6 - kràvə ìməjne jùni ìməjne dvà dv'à mùletə ìməjne utɤ̀rnətə
Malevo/Asg 2: 67 - kràvite i mùletə mùl’etu i məgàretu dubìtəkə guv’èdə guv’èdətə i mùl’etu
Pavelsko 1: 23 - ədìn m’èsec pusedzì i tugàvə wòdim səs mùletə tə gu vərš’èem

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut