mu

Case: 
dat
Gender: 
m
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where mu appears

Bansko: 236 - bɛ̀jme zaklàli dvɛ̀ prasèta pa f kutìi mu pràš'č'ejme svìncka màs
Markovo: 7 - či d’àdu tòt’u nə d’àdu mu nə mɤžɤ̀ mi d’è
Leštak 3: 235 - təkà li mu kàzvaxte
Skrŭt 3: 45 - babo jà ìskaraj mu dàj mu da si svàri ednò ot
Skrŭt 3: 45 - babo jà ìskaraj mu dàj mu da si svàri ednò ot
Izgrev/Car: 14 - i š’à: mu pòl’əm òdə də sə umìje i š’àvə tùr’et terpèzə gul’àmə
Sveta Petka 3: 7 - mòž də mu kàžeš i prusenìk

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut