mu

Case: 
dat
Gender: 
m
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where mu appears

Kolju Marinovo 5: 58 - zatùj mu se vìka bəkɤ̀renu
Kolju Marinovo 1: 73 - tàm zə pìtkə li žə e zə kvəsnìk li mu
Kolju Marinovo 1: 74 - kvəsnìk mu vìkəjmi nìj è tòl’kəvi səs ə glìnə
Stakevci 3: 44 - da mu odgɤ̀tnem
Šumnatica 2: 57 - às mu vìkəm nə m bràt mi slùšaj be mnògu ùbəvi pərì
Pavelsko 4: 109 - də gu č’ùkəš də mu izl’èze puzderɤ̀ də stàne č’ìstu
Arčar 1: 36 - jà də mu pràim leglàta na kràvite̥ onò tṛbì debèli

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut