mu

Case: 
dat
Gender: 
m
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where mu appears

Kralevo 2: 98 - əh mu mu pucərn’àvət mu zəbɨ̀te
Stančov Han 1: 9 - i nə s’èki mu nə nә tujàgәtә nəxlùlə pu idnò krәvàjči
Oborište 2: 19 - kakvì mu ku koì momìčeta do kojà vɤ̀zras momìčeta
Nasalevci 2: 40 - e pa stàrite ridžì mu mustàci i onì ùznu bojù i
Nasalevci 1: 116 - a ako e mu mumčènce

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut