nègu

Case: 
acc
Gender: 
m
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where nègu appears

Golica 6: 32 - tòj kəkvò də kɑ̀žə zə nègu tòj ə b’ɛ̀še pò gul’ɑ̀m
Golica 6: 39 - əmə ɑ̀z gu glèdəh kɤktu glèdəwh decàtə i nègu tɛ̀j glèdəh
Bansko: 279 - ta gò sme presukàle i nègu gu fmɛ̀tame takà na sufàl'kata
Stikŭl 4: 31 - ìməm dvɛ̀ kukòški i ədìn pətèl’ nə nègu si e nvà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut